Tüzük

MİLLET EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE HAYIR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM


ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE: 1

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı: Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği’dir.
Kısa adı: Millet Derneği’dir
Derneğin Merkezi: İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

MADDE: 2
DERNEĞİN AMACI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtilen ve Türk Devlet ve toplumunun varoluş ve eğitim felsefesine, hedef ve ölçülerine uygun olarak; TC Anayasası ve Millî Eğitim mevzuatı doğrultusunda, okul öncesi eğitimden başlayarak, ilk ve orta öğretim alanları ile halk eğitimi, yetişkin ve yaşlı eğitimi gibi eğitimin, öğrenimin ve öğretim hayatının basamak ve çeşitlerinde,
a) Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, aile ve topluluklarına;
b) Türkiye Cumhuriyeti’ne, halkına, menfaatlerine, geleceğine, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı ve saygılı; bölgemizden başlayarak tüm insanlara ve topluluklara, öğrenim, bilim, eğitim, kültür ve sanat çabalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak; milli, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve hayri çalışmalarda bulunmak, derneğin kuruluş amaçlarından birincisidir.

Eğitim, Eğitim Yine Eğitim
Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği, Memleketin, Türk ve İslam dünyasının ihtiyacı olan ihtisas kademelerinden halk eğitimine kadar eğitim, kültür, sanat alanlarında öğretim ve eğitim, kültür ve sanat hayatına, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve hayır çabalarına katkıda bulunur.
Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu millî kültür ve tarih şuuruna sahip; milletimize, devletimize, bölgemize ve insanlığa faydalı; Türk inkılabının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel ve insani önem ve görevinin tam idrak ve şuurunda; millî ve insanî görev ve tarih şuuruna sahip, sağduyulu, akl-ı selim sahibi, yarar üreten, çağlara egemen; milletine, bölgesine bağlı ve insanlık ailesinin onurlu ve seçkin üyesi olacak kuşakların oluşum ve gelişim sürecine katkıda bulunur.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Millet Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Yardımlaşma ve Hayır Derneği tabii ve tarihi, millet ve insanlık mirasını koruma çalışmalarına katkıda bulunur. Özellikle korunması aciliyet arz eden, yad elinde ve sahipsiz kalan milli ve tarihi mirasımızın, maddi ve manevi kültür değerlerimizin tespit edilip, korunmasının hayati olduğunu düşünür. Özellikle Cumhuriyetimize ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’nin bilgi, ilgi ve himayesine emanet edilmiş bir değer olan Selçuklu, Osmanlı maddi ve manevi ve beşeri mirasımızın, kültür değerlerimizin bilinip, korunması hususunda bilinç, ilgi ve gayretin uyandırılıp, canlandırılmasını görev sayar.

Tabii ve Sosyal Felaketler Karşısında Yardım, Dayanışma ve Hayrî Çalışmalar!..
Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, din, dil, ırk ayırmaksızın ülkemizden ve bölgemizden başlayarak, deprem, yangın, sel, don, heyelan, fırtına gibi tabii afetlerden ve harp, terör soykırım, baskı, işkence gibi her türlü hak ve hürriyet ihlalleri sebebi ile mağdur olmuş kadın-erkek, çocuk, yaşlı, alil ve sakatlara ayni ve nakdi, maddi ve manevi destek sağlar. Fakirleri, kimsesizleri korur.

MADDE: 3
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONUSU

1- Derneğin Çalışma Alanları
Dernek bu ulvi amaca ulaşmak gayesi ile, seminer, konferans açıkoturum düzenler. Eğitim ve tanıtım amaçlı sergiler, fuarlar açar, kermesler düzenler, yapar. Konser, eğlence, yarışma, şölen düzenler. Eğitime doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek her türlü, yazılı, sözlü, görsel, gazete, kitap, dergi, VCD, DVD film gibi yazılı basın, eğitim, kültür ve sanat araçlarını üretir, dağıtımını yapar, yayar.

2- Eğitim Tesis, Araç ve Gereçleri
Anaokullarından başlayarak ilk, orta öğretim ve halk eğitimi dahil olmak üzere dershaneler, okullar, seminer ve konser ve spor salonları, kitaplıklar, okuma salonları, laboratuarlar, pansiyon ve öğrenci yurtları, araştırma amaçlı eğitim kurumları kurar, işletir, yönetir. Mevzuatın izin verdiği tüm imkanları kullanarak doğrudan veya dolaylı olarak, eğitim amaçlı tesisler açar, onarır, ihya eder, ortak olur, ortaklık kabul eder. Bu alanlarda okullar inşa eder, kiralar, köylerimizden büyükşehirlere kadar yayılmış okulların bakımına, tamiri ve güzelleştirilmesine katkıda bulunur. Türkiye’mizden başlayarak coğrafyamızda ve dünyada okullaşma çabalarına katkıda bulunur. Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapar.
3- TC Devleti’nin kuruluş felsefesine ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın önceliklerine uygun olarak başarılı, iyi ahlaklı öğrencilere maddi manevi olanak sağlar; barınma, beslenme, ders araç-gereç temin ve tedariki, iyi vatandaş-iyi insan olmak için gerekli bulunan kültür donanımını sağlamak; bilgi, görgü ve tecrübesini artırmak gayesine hizmet etmek üzere ihtiyaç yardımları ve teşvik yardımları yapar, burs verir, kredi açar. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder,
4- Her yaş gurubuna uygun eğitim, kültür, dinlenme, spor, seyahat için her türlü kurslar ve yaz-kış kampları, gençlik kampları açar, geziler düzenler, spor klüpleri kurar.
5- Bu amaçlara ulaşmak üzere dernek; menkul, gayrimenkul mal alır, satar. Bağış kabul eder. Nakit menkul, gayrimenkul ve kıymetli evrak kabul eder ve bu işlerin yapılması için, mevzuatın ön gördüğü gereken bilcümle hukuki muameleleri yapar ve hukuki tasarrufta bulunur,
6- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir,
7- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, kuracağı vakfa yeteri kadar Derneğin mülkiyetindeki menkul veya gayrimenkullerden dilediği kadarını özgüleyebilir. Vakfın kuruluşu için her türlü iş ve işlemleri yapmak için Yönetim Kurulu, üyelerinden veya dışarıdan dilediği kişiyi yetkilendirebilir.
8- Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,
9- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur,
11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
12- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, eğitim, tatil, sağlık, kitap, kırtasiye gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,
13- Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir,
14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir,
15- Dernek Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde şube açabilir, temsilcilikler bulundurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyelik ve Koşulları

Madde: 4
Millet Derneği’nin Kurucu, Asıl ve Onursal olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

Kurucu Üye:
Millet Derneğinin kurucu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

Asıl Üye:
Fiil ehliyetine sahip, Millet Derneği’nin amaçlarını benimseyen, bu amaçları gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
Bir kişi sadece bir Dernek şubesine üye olabilir ve yalnız o şubede seçme ve seçilme hakkına sahiptir. İkametini veya işini nakleden üyenin kaydı ancak isteği üzerine bulunduğu yerin şubesine nakledilir. Nakil işlemleri şubeler arasında yapılır ve kayıtları düzenlenir.
Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlarla mahkûm olanlar, affa uğrasalar dahi, Millet Derneği’ne üye olamazlar. Bu halleri sonradan meydana gelen veya hüküm giyenlerin her türlü üyelik sıfatı düşer, verilmiş olan unvan ve alametlerin kullanma hakkı sona erer.

Onursal Üye:
Fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
Ayrıca yurt içinde ve dışında ilim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa büyük hizmetleri olan kişilerden Millet Derneği’nin amaçlarına katkıda bulunanlara Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde: 5
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları
Madde: 6

Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde: 7
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ORGANLAR

Dernek Organları
Madde: 8

Millet Derneği’nin Kuruluşu;
Genel Merkez, Şubeler ve Temsilcilikler olmak üzere üç kısımdır.

1- Genel Merkez
Genel Merkez Genel Kurulu,
Genel Merkez Yönetim Kurulu,
Genel Merkez Denetim Kurulu’ndan oluşur.
Dernek bu zorunlu organların yanında Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile gerekli gördüğü başka organların da kurulmasına karar verebilir.

2- Şube
Şube Genel Kurulu,
Şube Yönetim Kurulu,
Şube Denetim Kurulu’ndan oluşur.

3- Temsilcilikler
Temsilcilik, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde görevlendirdiği kişi veya kişiler tarafından temsil edilir ve temsilciliğin adresi o yerin mülki idare amirliğine temsilci tarafından yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemezler.

Madde: 9
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden ve Genel Merkez Genel Kurulunun yapıldığı tarihteki Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri ile kurucu üyelerden oluşur.

Genel Merkez Genel Kurulu;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Merkez Genel Kurulu 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Merkez Genel Kurulu, toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde: 10
Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya veya taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi hakların tesis ve terkin edilmesi, taşınmaz malların satılması veya gerektiğinde ipotek edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13- Derneğin vakıf kurması,
14- Derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, şubelerden herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelenlerin kapatılmasına karar vermek,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
7- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde: 11

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde: 12
Genel Merkez Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel Merkez Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri İle İç Denetim Şekli
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


DERNEĞİN ŞUBELERİ

Dernek Şubeleri

Madde: 13
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde: 14
Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde: 15
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde: 16
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda doğal ve seçilmiş delegelerle temsil edilir.
Şubelerin doğal delegeleri yönetim ve denetim kurulu başkanlarıdır, seçilmiş delegeleri ise şube üye sayısı otuza kadar bir, yüze kadar iki, yüzden fazla ise üç tane olmak üzere şube genel kurulunda seçilmiş delegeler şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri
Madde: 17

Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5 YTL aidat alınır. Yıllık olarak da 60 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
Ayrıca şubelere yapılan veya herhangi bir şekilde sağlanan nakit, bağış ve yardımların % 10’unu altı ayda bir genel merkez hesabına yatırır.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans kermes gibi faaliyetler ve dernekçe yapılan yayınlar, gazete, dergi, kitap, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8- Diğer gelirler.

Madde: 18
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul
Madde: 19

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Feshi ve Tasfiye
Madde: 20

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma
Madde: 21

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma
Madde: 22

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar
Madde: 23

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde: 24
Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde: 25
Derneğin Kurucuları

Millet Derneği, 10 Ekim 2006 tarihinde Aykut Edibali başkanlığında, Ramazan Özen, Muhammet Gümüşkaynak, Rabia Edibali, Adnan Faruk Şahin, Süleyman Ersen, Hikmet Sofu, Mustafa Koçak, Mehmet Karakaya, Cuma Nacar tarafından bu tüzüğün 2. maddesindeki yüce amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Madde: 26
Bu Tüzük ve değişiklikleri Genel Merkez Genel Kurulunun kabulü tarihinden (01.06.2013) itibaren yürürlüğe girer.
Aykut Edibali

Ramazan Özen

Nazmi Oğuz
Mustafa Kabçı

Filiz Edibali

Mustafa Ferit Edibali
Hikmet Sofu